Privacy verklaring

Privacyverklaring Checkkie

Checkkie verwerkt van veel natuurlijke personen persoonsgegevens. Misschien  ook die van u. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Wie zijn wij?

Checkkie is een platform met overzichtelijke informatie, antwoorden op veel vragen, juridische hulp bij problemen en ondersteuning bij het beheer, behoud en verzilveren van vouchers verkregen door het COVID-19 virus. 

Checkkie is geregistreerd onder name van Repayt B.V. te KVK, met handelsnummer 78619165, gevestigd op de  Corridor 14K1  te Breukelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Checkkie?

Bij onder andere vragen omtrent vouchers en het aanmelden van een voucher bij Checkkie verstrekt u ons gegevens. Deze naw gegevens leggen wij vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die akkoord  gaat dat wij de gegevens mogen verwerken. 

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Checkkie kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen wij gegevens direct van u, omdat u die zelf aan Checkkie verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.

Checkkie maakt op haar website gebruik van cookies. Checkkie plaatst alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Andere cookies worden alleen met uw toestemming geplaatst. Lees daar meer over in ons cookieverklaring.

Als u contact met ons zoekt via sociale media bestaat de kans dat u naast de informatie die u zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij verwerken dan bijvoorbeeld uw naam, profiel en interesses. De gegevens die wij op die manier van u ontvangen zijn afhankelijk van de voorkeuren die u zelf hebt ingesteld.


Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Checkkie kan haar diensten alleen goed uitvoeren als we contact kunnen opnemen met onze klanten. Hieronder is dit verder uitgelegd. 

 Klantcontact

Checkkie heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.

Met uw persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld contact met u opnemen vanwege de behandeling van uw vragen of namens u een tegenpartij aanschrijven met betrekking tot uw voucher. 

 

Marketing

We brengen onze klanten graag op de hoogte van onze diensten. Wij gebruiken hier kanalen voor zoals onder andere een nieuwsbrief, per e-mail, via onze website en via gepersonaliseerde advertenties. Om u op de hoogte te brengen gebruiken wij persoonsgegevens. Daarbij houdt Checkkie rekening met uw voorkeuren. Wij vinden het belangrijk dat wij informatie toesturen die voor u relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens ('open-en-klikgedrag'). Als u geen commerciële informatie van Checkkie wilt ontvangen, kan dat uiteraard. Onder ‘Uw rechten’ leest u hieronder hoe u zich af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en/of nieuwsbrieven.

 

Ter verbetering van de dienstverlening

We gebruiken gegevens ook voor productverbetering en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen wij door gegevens te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en processen versnellen; nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren. Bij het analyseren gebruiken wij alleen de gegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wij kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken om de eventuele risico’s van het gebruik van deze gegevens te beperken.

Welke grondslagen heeft Checkkie om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande wettelijke grondslagen.

  • U heeft toestemming gegeven. Wij vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming altijd weer intrekken. Hoe u dat kunt doen, is beschreven onder Uw rechten.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u niet akkoord bent met het verwerken van bepaalde noodzakelijke informatie, zijn wij in veel gevallen niet in staat om onze diensten aan u te leveren.
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht u te identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht).
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer wij een onderzoek naar mogelijke fraude doen. Hierbij maken wij een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belang. Deze belangenafweging leggen wij vast en hierover informeren wij u zoveel mogelijk.

Hoe zorgt Checkkie voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?

Checkkie legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Checkkie neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn maatregelen waarmee we de toegang tot gegevens beheersen (logische toegangsbeveiliging), beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en intrusion-detection-systemen en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

 

Bewaartermijnen

Checkkie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die Checkkie hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd op zodanige wijze dat die niet langer naar u herleidbaar zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen wij bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of als de wet- en regelgeving dat vereist. 

Dienstverlening

Bij het verlenen van rechtshulp omtrent jouw voucher is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden, zoals tegenpartijen, getuigen, rechtbanken en andere instanties. Wij delen de gegevens alleen als dat nodig is en wij delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens. 

Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociale-media-aanbieders, marketingbureaus en screenings diensten. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen, zoals verwerkersovereenkomsten, voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Checkkie uw gegevens verwerkt en u kunt in het bijzonder bezwaar maken tegen profileringsactiviteiten m.b.t. uw gegevens . Als u Checkkie toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken.

U kunt ons ook laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of u kunt uw verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken. Voor al verzoeken kunt u een e-mail sturen naar info@checkkie.nl

Voor meer informatie of klachten kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Wijzigingen

Checkie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of in verband met aanpassingen aan (veranderende) wet- en regelgeving. Deze wijzigingen zullen wij bekendmaken op onze website.