Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Probe-ASP B.V. /Checkkie.nl

Laatste update: 16-09-2020

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ProBe-ASP B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProBe-ASP B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01169860, statutair gevestigd in Waterhuizen;


Definities

Claim: vordering van cliënt op basis van Verordening EG261/2004  op de  uchtvaartmaatschappij.

Verordening: EG Verordening 261/2004. 

Luchtvaartmaatschappij: een bedrijf dat vervoer door de lucht heeft aangeboden aan cliënt dan wel voornemens was deze uit te voeren.

Cliënt: de opdrachtgever van Probe-ASP B.V., tevens zijnde de persoon die een claim heeft op de luchtvaartmaatschappij; Een cliënt mag meerdere personen richting Probe-ASP B.V. vertegenwoordigen.

Overeenkomst: het contract tussen Probe-ASP B.V. en cliënt waarin de cliënt volmacht verleent aan Probe-ASP B.V. om de claim te innen.

Buitengerechtelijk traject: het buitengerechtelijk traject houdt in dat Probe-ASP B.V. naar eigen inzicht aanmaningen en (sommatie)brieven  zal opstellen en bezorgen als methode om de claim te incasseren. 

Gerechtelijk Traject: de gerechtelijke incasso van de claim door en/of namens Probe-ASP B.V., in eigen naam, dan wel uit naam van cliënt waaronder (maar niet uitsluitend) het opstellen van een dagvaarding en/of voeren van een gerechtelijke procedure tegen de luchtvaartmaatschappij, het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de luchtvaartmaatschappij.Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Probe-ASP B.V. en cliënt. De overeenkomst tussen Probe-ASP B.V. en cliënt komt tot stand op het moment dat de claim door cliënt is ingediend bij Probe-ASP B.V..
 2. Probe-ASP B.V. dient namens cliënt een claim in om een wettelijk voorgeschreven forfaitaire compensatiebedrag  te verkrijgen bij vertraging, annulering, overboeking of instapweigering op basis van EG Verordening 261/2004.
 3. Indien Probe-ASP B.V. de claim van cliënt in behandeling neemt, zal Probe-ASP B.V. zich redelijkerwijs inspannen om de claim te innen.
 4. Probe-ASP B.V. zal vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van cliënt. In het kader van de normale bedrijfsvoering van Probe-ASP B.V., verleent cliënt Probe-ASP B.V. hierbij ex artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door cliënt opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan. 
 5. De algemene voorwaarden gelden ook voor juridische samenwerkingspartners van Probe-ASP B.V.. cliënt geeft tevens toestemming aan Probe-ASP B.V. om de persoonsgegevens te verstrekken aan juridische samenwerkingspartners wanneer nodig. 
 6. Probe-ASP B.V. geeft geen garanties over het succesvol innen van een claim bij de luchtvaartmaatschappij. Probe-ASP B.V. zal niet voor elke handeling die het uitvoert een update sturen aan cliënt, maar deze zal gedurende het traject zoveel mogelijk op de hoogte worden gehouden door middel van e-mails, berichten in het klantenportaal en/of telefoongesprekken. Aan de adviezen van Probe-ASP B.V. kunnen geen rechten worden ontleend. Probe-ASP B.V. is niet aansprakelijk voor enig gevolg van het nalaten van cliënt van het (regelmatig) lezen van berichten die door Probe-ASP B.V. zijn verstuurd en/of in het klantenportaal van cliënt zijn geplaatst.
 7. Probe-ASP B.V. kan en mag zonder opgaaf van reden de claim te allen tijde staken, ongeacht of dit tijdens buitengerechtelijk traject of gerechtelijk traject is. Probe-ASP B.V. is vanaf dat moment niet meer verplicht om enige inspanning te verrichten met betrekking tot de claim.
 8. Deze overeenkomst tussen cliënt en Probe-ASP B.V. kan op 3 manieren worden beëindigd, namelijk (1) de claim wordt door Probe-ASP B.V. schriftelijk beëindigd, (2) de claim wordt geïnd, of (3) de overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door cliënt. Indien de overeenkomst door cliënt tussentijds wordt beëindigd dan zijn de voorwaarden onder artikel 16, 17 en 18 van kracht. 

Verplichtingen van de cliënt

 1. Cliënt verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist en naar waarheid is verstrekt aan Probe-ASP B.V..
 2. Cliënt verklaart dat Probe-ASP B.V. op de hoogte is gesteld van alle correspondentie die met de luchtvaartmaatchappij tot op heden is gevoerd.
 3. Cliënt wordt geacht gehoor te geven aan instructies van Probe-ASP B.V. en deze uit te voeren. Probe-ASP B.V. is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor tijd verliezen / of het verlopen van termijnen als gevolg van het nalaten hiervan. Indien cliënt geen gehoor geeft aan deze instructies binnen een termijn van 3 maanden mag Probe-ASP B.V. 35% van het claimbedrag in rekening brengen. 
 4. Cliënt is het niet toegestaan rechtstreeks te communiceren met luchtvaartmaatschappij na het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de claim tijdens het buitengerechtelijke traject, dan wel het gerechtelijke traject. Uitgezonderd van een schriftelijke overeenkomst met Probe-ASP B.V. hierover. Probe-ASP B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke schade en/of verliezen voortvloeiend uit eigen acties van de cliënt tegen de luchtvaartmaatschappij.
 5. Cliënt is verplicht om Probe-ASP B.V. binnen zeven dagen op de hoogte te stellen van elke vorm van communicatie tussen cliënt en luchtvaartmaatschappij.  Indien Probe-ASP B.V. van de luchtvaartmaatschappij verneemt dat er contact met cliënt is geweest, en dit is door cliënt niet binnen 7 dagen gemeld, mag Probe-ASP B.V. maximaal een bedrag van 35% van het compensatiebedrag in rekening brengen plus eventueel reeds gemaakte kosten.
 6. Het is cliënt niet toegestaan de claim aan derden over te dragen, tenzij schriftelijk overeengekomen met Probe-ASP B.V..
 7. Het is cliënt, behalve binnen een termijn van 14 dagen, niet toegestaan de overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen met Probe-ASP B.V..
 8. Cliënt heeft geen recht op beëindiging van de overeenkomst binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen, zodra cliënt heeft ingestemd met dat begonnen wordt met de nakoming. Cliënt geeft uitdrukkelijke instemming, dat met de nakoming wordt begonnen, door het ondertekenen van de volmacht. 
 9. Het is cliënt niet toegestaan om de claim in te dienen bij een andere (claim)organisatie dan Probe-ASP B.V.. Doet cliënt dit wel, dan zijn artikel 18 en 20 van toepassing.
 10. Indien cliënt in strijd handelt met de artikelen 9 t/m 17 van de algemene voorwaarden, of een aanbod van de luchtvaartmaatschappij accepteert zonder schriftelijke toestemming van Probe-ASP B.V., is cliënt een bedrag ter grootte van 35% van de claim verschuldigd aan Probe-ASP B.V.. Dit bedrag dient binnen 14 werkdagen na de datum van beëindiging en/of overdracht van de claim te worden overgemaakt op de rekening van Probe-ASP B.V..
 11. Indien cliënt niet heeft gemeld dat er een lopende zaak is en reeds een buitengerechtelijk traject, of een gerechtelijk traject is gestart tegen de luchtvaartmaatschappij, is cliënt een bedrag ter hoogte van 35% van de claim verschuldigd en eventueel gemaakte kosten. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de factuur te worden overgemaakt op de rekening van Probe-ASP B.V..  Daarnaast is cliënt gehouden de door Probe-ASP B.V. reeds gemaakte kosten voor het gerechtelijke traject, te vergoeden.
 12. Indien (een gedeelte van) de claim wordt geïncasseerd door Probe-ASP B.V. of client, zal cliënt, tenzij artikel 18 van toepassing is, aan Probe-ASP B.V. een bedrag van 20% van het totaal geïnde compensatie bedrag verschuldigd zijn.
 13. Indien de contactgegevens van cliënt wijzigen na het aangaan van de overeenkomst, zal cliënt dit onmiddellijk, dan wel binnen zeven dagen doorgeven aan Probe-ASP B.V.. Voor tijdverlies en het verlopen van termijnen, alsmede mogelijke andere gevolgen het verstrekken van onjuiste contactgegevens of het niet doorgeven van wijzigingen door cliënt, is Probe-ASP B.V. niet aansprakelijk.
 14. Iedere aansprakelijkheid van Probe-ASP B.V. is uitgesloten, behoudens er sprake is van opzet dan wel grove schuld. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt alle (in)directe schade, immateriële schade, winstdaling en bedrijfsschade, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

Gegevensbescherming

 1. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Probe ASP B.V. de door de opdrachtgever aangeleverde (persoons)gegevens. De bepalingen uit de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming worden door Probe ASP B.V. nageleefd.

 

 1. Probe ASP B.V. zal, zonder toestemming, geen (persoons)gegevens aan derde(n) kenbaar maken, behoudens en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

 1. Probe ASP B.V. zal op verzoek van de opdrachtgever en/of claimer(s) de persoonsgegevens uit haar database verwijderen, mits opdrachtgever en/of claimer(s) voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen uit de overeenkomst en die gegevens voor Probe ASP B.V. noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen. Alleen de opdrachtgever kan (online) gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen. Op verzoek verstrekt Probe ASP B.V. een overzicht van de gegevens van de opdrachtgever en/of claimer(s) die bij Probe ASP B.V. bekend zijn.

 

 1. De door Probe ASP B.V. verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. De bewaartermijn voor de verzamelde gegevens van afgesloten dossiers en/of claims zal maximaal 6 maanden zijn.

 

Volmacht

 1. Cliënt geeft Probe-ASP B.V. de bevoegdheid om cliënt te vertegenwoordigen, door middel van het tekenen van een volmacht. Hierbij geeft cliënt Probe-ASP B.V. de volmacht om de claim te incasseren in het buitengerechtelijke traject en het gerechtelijke traject, en daarmee alles te doen wat zij nodig acht om dit te bewerkstelligen. De volmacht is reeds aan Probe-ASP B.V. verleend bij het aangaan van de overeenkomst.


Buitengerechtelijk traject

 1. Aan de hand van de aan Probe-ASP B.V. ter beschikking gestelde informatie, en de correspondentie van de luchtvaartmaatschappij zal Probe-ASP B.V. evalueren of een buitengerechtelijk traject wel of niet gestart zal worden. Indien Probe-ASP B.V. het starten van een buitengerechtelijk traject niet opportuun acht, of om welke reden dan ook, is Probe-ASP B.V. bij machte om af te zien van een buitengerechtelijk traject, zonder opgaaf van reden. Voor het starten van een buitengerechtelijk traject en het eventueel daaropvolgende gerechtelijk traject zal toestemming worden gevraagd aan cliënt.


Gerechtelijk Traject

 1. Het recht om te beoordelen of er een gerechtelijk traject zal worden gestart ligt bij Probe-ASP B.V.. Probe-ASP B.V. heeft het recht om af te zien van het starten van een gerechtelijk traject indien Probe-ASP B.V. het gerechtelijke traject niet opportuun acht, of om welke reden dan ook, zonder opgave van reden.
 2. Cliënt verleent toestemming aan Probe-ASP B.V. om de gerechtelijke procedure te starten. Hieronder verstaat Probe-ASP B.V. ook het treffen van een schikking, dan wel het overgaan op andere maatregelen welke door Probe-ASP B.V. nodig geacht worden.
 3. Indien cliënt op basis van gegronde dan wel ongegronde redenen het gerechtelijke traject beeindigd,  worden de eventueel gemaakte kosten verhaald op cliënt.
 4. Voor het indienen van een klacht bij de bevoegde inspectie en het starten van het gerechtelijk traject kunnen verschillende termijnen gelden. Voor het starten van een rechtszaak tegen de luchtvaartmaatschappij gelden verschillende vervaltermijnen:

- 2 jaar voor claims die vallen onder het Nederlandse procesrecht

- 3 jaar voor claims die vallen onder het Duitse procesrecht

- 6 jaar voor claims die vallen onder het Engelse procesrecht

- 1 jaar voor claims die vallen onder het Belgische procesrecht

De vervaltermijn vangt aan op de datum dat de vlucht in kwestie gepland was.  Probe-ASP B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van mogelijk verval van de claim.

 1. Het gerechtelijk traject wordt door Probe-ASP B.V. naar eigen inzicht gevoerd op basis van 'no cure no pay'.


Tarieven

 1. Probe-ASP B.V. werkt op op basis van no cure no pay, vooraf worden geen kosten in rekening gebracht. Alleen bij succes wordt er 20% van het totaal ontvangen claimbedrag ingehouden.
 2. Betalingen door de luchtvaartmaatschappij die rechtstreeks aan cliënt worden gedaan moeten uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst door de cliënt, worden gemeld aan Probe-ASP B.V.. Bij gebreke behoudt Probe-ASP B.V. zich het recht de cliënt 35% van de totaal geclaimde hoofdsom te  factureren. Daarnaast komen de eventuele kosten die gemaakt zijn in verband met het incasseren voor rekening van cliënt.
 3. Indien de luchtvaartmaatschappij na aanvang van het buitengerechtelijk traject, maar vóór het starten van het gerechtelijke traject compensatie aanbiedt in een andere vorm dan in geld, dan is het cliënt toegestaan deze te accepteren nadat er schriftelijk toestemming is gegeven door Probe-ASP B.V.. Probe-ASP B.V. behoudt zich het recht voor 20% van het geclaimde bedrag in geld te factureren.
 4. Na aanvang van het gerechtelijk traject is het de cliënt niet toegestaan vouchers, Air Miles of een andere vorm van compensatie te accepteren in plaats van de geldelijke compensatie. Indien client in strijd met dit artikel handelt is cliënt Probe-ASP B.V. een bedrag van 35% van de Claimbedrag verschuldigd. Daarnaast is cliënt gehouden de door Probe-ASP B.V. reeds gemaakte kosten voor het gerechtelijke traject, te vergoeden
 5. Er worden geen kosten in rekening gebracht als geen vorm van compensatie wordt verkregen van de luchtvaartmaatschappij door Probe-ASP B.V., tenzij er sprake is van het bepaalde in de artikelen 9 t/m 20 van de algemene voorwaarden.
 6. Bij een succesvolle incasso van de claim, zal 20% van het geïnde compensatiebedrag aan Probe-ASP B.V. toekomen. In het geval dat dit bedrag direct naar de rekening van de cliënt wordt gestort door de luchtvaartmaatschappij zal Probe-ASP B.V. 20% van het geïnde compensatiebedrag in rekening brengen, onverminderd de toepassing van artikel 35. Dit is ongeacht of de incassering plaatsvindt door inspanningen van Probe-ASP B.V., of de cliënt in samenwerking met Probe-ASP B.V..
 7. Alle inkomsten die voortvloeien uit inspanningen die Probe-ASP B.V. verricht voor het innen van de claim, zoals de wettelijke rente, proceskosten en alle andere niet verder gespecificeerde toewijsbare kosten vallen toe aan Probe-ASP B.V..


Betaling

 1. 75% van de door Probe-ASP B.V. ontvangen bedragen die bestemd zijn voor cliënt, zullen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gelden worden overgemaakt. Dit indien de ontvangen bedragen kunnen worden gekoppeld aan een referentienummer en cliënt de bankgegevens heeft verstrekt. Indien dit niet het geval is behoudt Probe-ASP B.V. zich het recht voor om de betaling aan cliënt te doen uiterlijk 30 dagen nadat het referentienummer en de bankgegevens bekend zijn. Probe-ASP B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschaffen van foutieve bankgegevens door cliënt. Probe-ASP B.V. behoudt zich recht voor om transactiekosten naar buitenlandse rekeningnummers in mindering te brengen op het uit te keren compensatiebedrag.
 2. Indien er geen bankgegevens bekend zijn bij Probe-ASP B.V. nadat cliënt geïnformeerd is dat de compensatie door de luchtvaartmaatschappij is gehonoreerd zal Probe-ASP B.V. minimaal drie contactmomenten zoeken met cliënt binnen een termijn van vier maanden om de bankgegevens te ontvangen. Indien cliënt verzuimt bankgegevens te verstrekken behoudt Probe-ASP B.V. zich het recht voor om na één kalenderjaar na ontvangst van de compensatie zich het gehele compensatiebedrag toe te kennen.


Overmacht

 1. Probe-ASP B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Probe-ASP B.V. geen invloed kan dan wel kon uitoefenen, doch waardoor Probe-ASP B.V. niet in staat is haar verplichtingen jegens cliënt na te komen.

Probe-ASP B.V. heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert nadat Probe-ASP B.V. enige verbintenis uit hoofde van de overeenkomst met cliënt had moeten nakomen.

 1. Probe-ASP B.V. is gerechtigd om haar verplichtingen jegens cliënt op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Geschillen met Probe-ASP B.V. over de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.